Buch: Prana, Prani Pranayam, Yogi Bhajan, Seite 109, KWTC 1979